REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.GREGOR-OPTYK.PL

§1. Definicje i akronimy

Użyte w niniejszym regulaminie nazwy oznaczają:

 1. CHECK-BOX - przycisk wyboru w kształcie małego prostokąta, który można zaznaczyć klikając nań lewym przyciskiem myszy bądź konsoli dotykowej
 2. COOKIES - dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którym posługuje się Użytkownik
 3. DNI ROBOCZE - oznaczają wszystkie dni tygodnia, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr 4 poz. 28)
 4. KLIENT - oznacza Kupującego bądź Usługobiorcę
 5. KODEKS CYWILNY - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.)
 6. KONSUMENT - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 7. KONTO - oznacza zabezpieczony hasłem, przypisany do konkretnego Usługobiorcy panel administracyjny w Sklepie internetowym, za pomocą którego Usługobiorca uzyskuje dostęp do dotyczących go elektronicznych danych przechowywanych przez oprogramowanie Sklepu internetowego, umożliwiający składanie zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych, śledzenie historii zamówień oraz opiniowanie produktów dostępnych w Sklepie
 8. KUPUJĄCY - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywającą towary od Sprzedawcy na podstawie zawartej z nim umowy, a w szczególności na podstawie umowy sprzedaży oraz umowy o dzieło
 9. OKULARY KOREKCYJNE - wykonany przez Sprzedawcę według specyfikacji Kupującego przyrząd optyczny zawierający szkła korekcyjne w oprawach, umożliwiający prawidłowe widzenie pomimo wady wzroku 
 10. PRAWO POCZTOWE - ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz. U. 2012, poz. 1529)
 11. PRAWO POLSKIE - oznacza przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 12. PRAWO PRZEWOZOWE - ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz. U. 1984 nr 53, poz. 272 ze zm.)
 13. PRODUKT/TOWAR - oznacza rzecz ruchomą będącą przedmiotem umowy zawieranej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą
 14. PRZEDSIĘBIORCA - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonującą czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową
 15. REGULAMIN - niniejszy dokument będący wzorcem umownym, na podstawie którego zawierane są przez Sprzedawcę z Kupującymi oraz Usługobiorcami umowy sprzedaży towarów oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności określający warunki sprzedaży towarów i świadczenia usług przez Sprzedawcę oraz wypełniający wobec Użytkowników obowiązki informacyjne nałożone ustawowo na Usługodawcę
 16. REKLAMACJA DOTYCZĄCA TOWARU - oznacza, związane z uznaniem przez Konsumenta, że towar jest wadliwy, odstąpienie przez Konsumenta od umowy zawartej ze Sprzedawcą albo żądanie Konsumenta obniżenia ceny albo naprawy bądź wymiany towaru na nowy
 17. REKLAMACJA USŁUGI - oznacza wszelkie roszczenia Konsumenta przysługujące mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w związku z nieprawidłowym wykonaniem usługi przez Usługodawcę  
 18. SKLEP - oznacza przedsiębiorstwo posługujące się stroną internetową www.gregor-optyk.pl w celu umożliwienia Użytkownikom zawierania ze Sprzedawcą/Usługodawcą umów na odległość
 19. SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA - oznacza Adama Gregorkiewicza, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ZAKŁAD OPTYCZNY "GREGOR" Adam Gregorkiewicz z siedzibą w Złotowie przy ul. Wojska Polskiego 14A (kod pocztowy: 77-400 Złotów), posiadającego numer NIP 7671497617, REGON 300895080, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki
 20. TRADYCYJNA FORMA PISEMNA - oznacza stworzenie zmaterializowanego dokumentu zawierającego własnoręczny podpis
 21. USŁUGA - oznacza działanie podejmowane na podstawie umowy o świadczenie usług przez Usługodawcę w celu zaspokojenia określonej potrzeby Usługobiorcy
 22. USŁUGOBIORCA - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z usługi elektronicznej świadczonej przez Usługodawcę
 23. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA - oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)
 24. UŻYTKOWNIK - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą ze strony internetowej www.gregor-optyk.pl

§2. Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem działalności Sklepu www.gregor-optyk.pl jest handel detaliczny produktami (w tym oprawami, okularami przeciwsłonecznymi, soczewkami kontaktowymi i akcesoriami okularowymi) oraz wyrób na zamówienie okularów korekcyjnych, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.
 2. Właścicielem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca/Usługodawca są następujące:
  • połączenie z siecią internet,
  • prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów CSS3,
  • włączona obsługa JavaScript oraz cookies,
  • czynna skrzynka poczty elektronicznej.
 4. Klientami Sklepu mogą być zarówno Konsumenci, jak i Przedsiębiorcy.
 5. Sprzedawca informuje, iż zobowiązuje się do dostarczania towarów wolnych od wad.
 6. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej www.gregor-optyk.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 7. Zakazane jest dostarczanie do Sklepu internetowego przez Użytkowników treści bezprawnych.
 8. Wobec umów zawieranych z Klientami będącymi Konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zastosowanie właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie pozbawia jednak Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, które powszechnie obowiązuje na terytorium państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.
 9. Wobec formy umów zawieranych z Klientami będącymi Konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zastosowanie ma prawo obowiązujące na terytorium państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.
 10. Wobec treści oraz formy umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami mającymi siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają wyłącznie właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§3. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi polegającej na umożliwianiu korzystania z konta w Sklepie internetowym

 1. Użytkownik może zawierać z Usługodawcą umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną we wszystkie dni tygodnia przez 24 godziny na dobę.
 2. Świadczona przez Usługodawcę usługa elektroniczna jest bezpłatna i polega na umożliwianiu korzystania z konta w Sklepie internetowym.
 3. W celu utworzenia i aktywowania konta w Sklepie, należy dopełnić następujących czynności:
  1. kliknąć na znajdujące się na stronie głównej pole z napisem „REJESTRACJA”;
  2. wypełnić formularz rejestracyjny, podając dane osobowe wymienione w ust. 4 niniejszego paragrafu;
  3. utworzyć hasło;
  4. utworzyć nazwę Użytkownika;
  5. zaznaczyć check-box przy oświadczeniu o akceptacji regulaminu (oświadczenie o akceptacji regulaminu nie ma charakteru bezwarunkowego, gdyż postanowienia regulaminu nie mogą naruszać praw Konsumenta wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, a także nie mogą kształtować praw i obowiązków Konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy);
  6. kliknąć na pole z napisem „ZAREJESTRUJ”;
  7. po otrzymaniu od Usługodawcy za pośrednictwem systemu informatycznego Sklepu wiadomości e-mail potwierdzającej rejestrację, kliknąć na znajdujący się w treści wiadomości link aktywacyjny.

 4. W celu utworzenia konta, konieczne jest podanie w formularzu rejestracyjnym przez Użytkownika następujących danych:
  • imienia,
  • nazwiska,
  • adresu dostawy wraz z nr. domu,
  • kodu pocztowego,
  • nazwy miejscowości,
  • adresu e-mail,
  • nr. telefonu,
  • nr. NIP oraz nazwy firmy (w przypadku Użytkownika będącego Przedsiębiorcą chcącego otrzymać fakturę VAT dotyczącą zawartej transakcji).
 5. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej (polegającej na umożliwianiu korzystania z konta w Sklepie internetowym www.gregor-optyk.pl) zawierana jest w momencie kliknięcia przez Użytkownika w link aktywacyjny o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. Umowa ta zawierana jest na czas nieokreślony.
 6. Usługobiorca może w każdym czasie zakończyć świadczenie na jego rzecz usługi elektronicznej przez Usługodawcę, usuwając swoje konto ze Sklepu. Usunięcie przez Usługobiorcę konta ze Sklepu internetowego oznacza rozwiązanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.

§4. Przyjmowanie i realizacja zamówień towarów

 1. Zamówienia od Użytkowników są przyjmowane przez stronę internetową www.gregor-optyk.pl 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
 2. Warunkiem złożenia zamówienia okularów ze szkłami korekcyjnymi jest posiadanie ważnej, nie starszej niż 6 miesięcy recepty wystawionej przez optometrystę lub lekarza okulistę (kopię recepty należy dostarczyć do Sklepu przy pomocy formularza dostępnego on-line na stronie www.gregor-optyk.pl bądź przesyłając, przed złożeniem zamówienia, skan recepty pocztą elektroniczną na adres sklep@gregor-optyk).
 3. Podane na stronie internetowej www.gregor-optyk.pl ceny szkieł korekcyjnych dotyczą zakresu wartości od -6 do +6 dioptrii w sferze i do 2 cylindrów. Sprzedawca może wykonać okulary korekcyjne ze szkłami o wartościach niestandardowych (o mocach wykraczających poza wartości od -6 do +6 dioptrii w sferze i do 2 cylindrów) pod warunkiem, iż przed złożeniem zamówienia Użytkownik skontaktuje się ze Sklepem (telefonicznie na nr +48 662 425 388 lub drogą mailową na adres sklep@gregor-optyk) w celu uzgodnienia możliwości wykonania takich okularów oraz ustalenia w drodze negocjacji ich ceny.
 4. Użytkownik może składać zamówienia w następujących formach:
  • za pomocą dostępnego on-line formularza,
  • telefonicznie pod nr. +48 662 425 388 podając w rozmowie telefonicznej niezbędne dane osobowe oraz preferowany sposób płatności i dostawy,
  • pocztą elektroniczną na adres sklep@gregor-optyk podając w treści wiadomości e-mail niezbędne dane osobowe oraz preferowany sposób płatności i dostawy.

 5. W celu złożenia w Sklepie zamówienia za pomocą dostępnego on-line formularza, Użytkownik powinien wykonać następujące czynności:
  1. kliknąć na zdjęcie na którym znajduje się wybrany przez Użytkownika towar, aby przejść w ten sposób do podstrony ze szczegółowym opisem towaru;
  2. w przypadku okularów korekcyjnych wybrać preferowane parametry produktu;
  3. kliknąć na pole z napisem „Dodaj do koszyka”, aby umieścić w ten sposób towar w wirtualnym koszyku;
  4. kliknąć na piktogram przedstawiający koszyk;
  5. wybrać preferowaną formę płatności oraz dostawy;
  6. podać niezbędne dane osobowe;
  7. zaznaczyć check-box przy oświadczeniu o akceptacji regulaminu (oświadczenie o akceptacji regulaminu nie ma charakteru bezwarunkowego, gdyż postanowienia regulaminu nie mogą naruszać praw Konsumenta wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, a także nie mogą kształtować praw i obowiązków Konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy);
  8. przekazać treść zamówienia Sprzedawcy klikając na pole z napisem "ZAMÓW Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY".

 6. Niezbędne dane osobowe, o których mowa w ust. 4 oraz ust. 5 niniejszego paragrafu, są tożsame z danymi osobowymi wymienionymi w §3 ust. 4.
 7. Sprzedawca, za pośrednictwem systemu informatycznego Sklepu, po otrzymaniu treści zamówienia Użytkownika, wysyła do Kupującego wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. W tym też momencie następuje zawarcie pomiędzy Stronami umowy sprzedaży (w przypadku zamówienia towaru innego niż okulary korekcyjne) bądź umowy o dzieło (w przypadku zamówienia okularów korekcyjnych). Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji stanowi także potwierdzenie faktu zawarcia umowy zawierające informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta.
 8. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca już w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia.
 9. W celu korekty błędnie wprowadzonych do formularza zamówienia danych należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie na nr +48 662 425 388 bądź drogą mailową na adres sklep@gregor-optyk.
 10. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  • gotówką za pobraniem przy odbiorze;
  • przedpłata e-przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy za pośrednictwem serwisu payu.pl;
  • przedpłata przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez bank PKO BP SA pod nr. 63 1020 3844 00001002 0110 2862;
  • gotówką przy osobistym odbiorze w siedzibie Sprzedawcy.

 11. Zakup niestandardowych okularów jest możliwy tylko po dokonaniu przedpłaty.
 12. Na czas dostarczenia zamówionych towarów składają się: czas potrzebny na spakowanie towaru i przekazanie go dostawcy oraz czas dostawy.
 13. Maksymalny czas potrzebny na spakowanie towaru i przekazanie towaru dostawcy to 21 dni roboczych od momentu zawarcia umowy sprzedaży (choć w większości przypadków towar zostaje dostarczony do Kupującego w ciągu 5 dni roboczych) od momentu zawarcia umowy sprzedaży (w przypadku, gdy umowa dotyczy towarów innych niż okulary korekcyjne) bądź od momentu zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Sprzedawcy (w przypadku, gdy umowa dotyczy okularów korekcyjnych).
 14. Czas dostawy wynosi natomiast nie więcej niż 5 dni roboczych od momentu przekazania towaru dostawcy.

§5. Dostawa towaru

 1. Zamówione towary dostarczane są za pośrednictwem firm kurierskich profesjonalnie zajmujących się transportem drogowym towarów.
 2. Koszt dostawy wynosi 25,00 zł. 
 3. Sprzedawca informuje, że w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, Kupujący ma prawo (zgodnie z ustawą Prawo przewozowe oraz ustawą Prawo pocztowe) do zwrócenia się do dostarczyciela z żądaniem sporządzenia protokołu szkody w sytuacji kiedy dostarczyciel nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy. Jeżeli Kupujący otrzyma od dostarczyciela protokół szkody, Sprzedawca zaleca zachowanie tego dokumentu i przesłanie jego kopii na adres siedziby Sprzedawcy, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszonej przez Kupującego reklamacji.

§6. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny

 1. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta Kupujący będący Konsumentem może odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru. W razie tego odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą. Jednak istnieją wyjątkowe sytuacje, w których odstąpienie bez podania przyczyny od umowy zawartej na odległość przez Kupującego będącego Konsumentem jest wykluczone. Sytuacje te są wymienione w ust. 7 niniejszego paragrafu w związku z treścią art. 38 ustawy o prawach konsumenta.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu Konsument może złożyć Sprzedawcy albo drogą elektroniczną (wysyłając wiadomość e-mail z oświadczeniem na adres sklep@gregor-optyk) albo wysyłając pisemne oświadczenie na nośniku papierowym pocztą tradycyjną na wskazany w §1 adres siedziby Sprzedawcy. Oświadczenie to Konsument może złożyć na ustawowym formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Sprzedawca udostępnia wzór formularza tutaj. W zależności od wyboru Konsumenta ustawowy formularz może zostać przesłany zarówno pocztą elektroniczną (jako plik będący załącznikiem do e-maila) jak i pocztą tradycyjną (czyli na nośniku papierowym).
 3. Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać towar Sprzedawcy na wskazany w §1 adres jego siedziby.
 4. W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawca zwraca mu w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie. Jednakże, zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Koszty odesłania towaru do Sprzedawcy nie są Konsumentowi zwracane.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rzecz Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Sprzedający informuje, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał  w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. okulary korekcyjne);
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu  na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została  uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 8. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru paragonu albo faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do przyspieszenia zwrotu kwot należnych Konsumentowi tytułem odstąpienia przez niego od umowy.

§7. Reklamacje dotyczące towarów zakupionych 25 grudnia 2014 r. oraz po 25 grudnia 2014 r.

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za wadliwość towaru w zakresie określonym przez przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy o rękojmi (art. 556 – 576 (4) Kodeksu cywilnego).
 2. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie dowolnej (np. telefonicznie pod numerem +48 662 425 388, w tradycyjnej formie pisemnej na wskazany w §1 adres siedziby Sprzedawcy, pocztą elektroniczną na adres: sklep@gregor-optyk).
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań reklamacyjnych Konsumenta niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Konsumenta.
 4. Reklamowany produkt odsyłać należy na wskazany w §1 adres siedziby Sprzedawcy.
 5. Konsument może składać reklamacje z tytułu rękojmi przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru.
 6. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do reklamowanego produktu paragonu bądź faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia reklamacji.
 7. Sprzedawca zaleca Konsumentowi, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, skorzystanie przy składaniu reklamacji z formularza reklamacyjnego. Skorzystanie z formularza w żadnym wypadku nie jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, jednak może przyczynić się do przyspieszenia procedury reklamacyjnej.
 8. W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Kupującym będącym Przedsiębiorcą dokonującym zakupu w ramach swojej działalności gospodarczej, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 9. Niektóre z otrzymanych przez Kupujących towarów objęte są gwarancją producenta bądź dystrybutora. Zakres gwarancji udzielonej przez producenta bądź dystrybutora określa dołączony do towaru dokument gwarancyjny.
 10. Gwarancja, o której mowa w ustępie poprzednim, nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego będącego Konsumentem przysługujących mu wobec Sprzedawcy na podstawie rękojmi.

§8. Reklamacje dotyczące towarów zakupionych przed 25 grudnia 2014 r.

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za niezgodność towaru z umową w zakresie określonym przez przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz. 1176 ze zm.). Wynika to z przepisu art. 51 ustawy o prawach konsumenta.
 2. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie dowolnej (np. telefonicznie pod numerem +48 662 425 388, w tradycyjnej formie pisemnej na wskazany w §1 adres siedziby Sprzedawcy, pocztą elektroniczną na adres: sklep@gregor-optyk).
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia przez Konsumenta.
 4. Reklamowany produkt odsyłać należy na adres siedziby Sprzedawcy, określony w §1 niniejszego regulaminu.
 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Konsumenta, Sprzedawca doprowadza towar do stanu zgodnego z umową sprzedaży, zgodnie z żądaniem Konsumenta, poprzez nieodpłatną naprawę lub wymianę towaru na nowy. Jeżeli jednak Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość żądaniu naprawy bądź wymiany w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana będzie narażać Kupującego na znaczne niedogodności, Kupujący będzie miał prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie będzie mógł odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową będzie nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnić należy rodzaj towaru i cel jego nabycia.
 6. Konsument może składać reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru, jednak traci uprawnienia reklamacyjne z tego tytułu w przypadku jeśli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do reklamowanego produktu paragonu bądź faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia reklamacji.
 8. W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Kupującym będącym Przedsiębiorcą dokonującym zakupu w ramach swojej działalności gospodarczej, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 9. Niektóre z otrzymanych przez Kupujących towarów objęte są gwarancją producenta bądź dystrybutora. Zakres gwarancji udzielonej przez producenta bądź dystrybutora określa dołączony do towaru dokument gwarancyjny.
 10. Gwarancja, o której mowa w ustępie poprzednim niniejszego paragrafu, nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, przysługujących mu wobec Sprzedawcy, w wypadku niezgodności towaru z umową sprzedaży, na podstawie przepisów ustawy wymienionej w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§9. Reklamacje usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną Usługobiorca składać może w formie elektronicznej (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Usługodawcy sklep@gregor-optyk) bądź w tradycyjnej formie pisemnej (poprzez wysłanie listu na wskazany w §1 adres siedziby Usługodawcy).
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji dotyczącej usługi świadczonej drogą elektroniczną w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.    

§10. Polityka prywatności oraz cookies

 1. Dane osobowe Klienta chronione są zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim, przetwarzanie ich z naruszeniem prawa oraz ich zmianę, utratę, naruszenie lub zniszczenie. Administrator zabezpiecza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami Rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).
 2. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne.
 3. Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Sprzedawcę/Usługodawcę wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz realizacji umów zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego. 
 4. Klienci mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.
 5. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej, dobrowolnej i świadomej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.
 6. Sklep posługuje się plikami cookies o charakterze sesyjnym, funkcjonalnym i statystycznym. Pliki te stosowane są wyłącznie w celu dostosowania Sklepu do indywidualnych potrzeb Użytkownika.
 7. Użytkownik ma możliwość wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji przechowywania cookies. Wyłączenie opcji przechowywania cookies powoduje utratę funkcjonalności Sklepu internetowego, a w szczególności uniemożliwia złożenie zamówienia przez formularz oraz rejestrację (założenie konta w Sklepie).

§11.    Postanowienia końcowe

 1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów za pośrednictwem Sklepu internetowego ze Sprzedawcą/Usługodawcą umów jest sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Jednakże zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189) oraz rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214) Klient może złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Handlowym. Jednakowoż zgodnie z §15 w/w rozporządzenia wniosek taki nie jest wiążący dla Sprzedawcy/Usługodawcy (Sprzedawca/Usługodawca może, lecz nie musi zgodzić się na rozstrzygnięcie sporu przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki).
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Przedsiębiorców ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego umów jest sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Sprzedawcy/Usługodawcy. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego.
 4. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Użytkowników (w tym Klientów) będących Konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo zawsze mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 5. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o wprowadzanych zmianach najpóźniej na 7 dni przed wejściem ich w życie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą według tekstu Regulaminu sprzed wejścia w życie zmian. W wypadku jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na treść wprowadzanych zmian posiada on możliwość usunięcia swojego konta ze Sklepu internetowego.
 6. Niniejszy regulamin może zostać nieodpłatnie odtworzony, utrwalony i pozyskany poprzez wejście na podstronę http://gregor-optyk.pl/regulamin-r54.html i dokonanie wydruku.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 9 stycznia 2014 r

Załączniki: